Metoda HELIXFORM

Metoda HELIXFORM została opracowana pod koniec lat pięćdziesiątych jako alternatywa metody FORMATE dająca dobre rezultaty przy lokalizacji śladu współpracy zębów. Ideą metody HELIXFORM jest unikanie skośności śladu współpracy zębów przez możliwość uzyskania równoległości osi głowic do obróbki koła i zębnika. W pierwszych zastosowaniach przyjmowano wariant teoretyczny, tzn. oś głowicy podczas obróbki koła była prostopadła do tworzącej stożka głów. Wariant ten nazwano metodą HELIXFORM I. W wyniku nabytego doświadczenia w stosowaniu metody HELIXFORM przyjmowany jest obecnie zwiększony lub zmniejszony kąt stożka głów koła jako kąt stożka technologicznego. Wariant ten nazywany jest metodą HELIX-FORM II i pozwala przez zastosowanie kompletu krzywek i regulację układów dźwigniowych obrabiarek na wnoszenie poprawek śladu współpracy zębów również przy nacinaniu koła.

Metoda Helixform


Schematycznie metoda HELIXFORM przedstawiona jest na rysunku. Zastosowanie metody HELIXFORM w produkcji masowej wymaga następujących operacji obróbkowych:

— Obróbka zgrubna koła głowicami TRIPLEX z posuwem wgłębnym na obrabiarkach 112, 605, 606R, 608R i 610.
— Obróbka wykańczająca koła głowicami HELIXFORM przy zastosowaniu mchu śrubowego na obrabiarkach 112, 605, 607F, 609F i 610.
— Obróbka zgrubna zębnika głowicami ALTERNATE (dwustronnymi) lub TRIPLEX (trójstronnymi) wg metody jednokierunkowego odtaczania SINGLE ROLL

ROUGHING lub metody dwukierunkowego odtaczania nazywana przez firmę Gleason RATIO CONTROL ROUGHING, realizowana na obrabiarkach 106R, 116R lub 613R.

— Obróbka wykańczająca wypukłej strony zębów zębnika przeprowadzana głowicami jednostronnymi o nożach mających krawędzie tnące od strony wewnętrznej na obrabiarkach 106G, 108, 116G, 118 i 614G, 645.

— Obróbka wykańczająca wklęsłej strony zębów zębnika przeprowadzana głowicami jednostronnymi o nożach mających krawędzie tnące od strony zewnętrznej na tych samych modelach obrabiarek co dla strony wypukłej. Ostatnio do obróbki wykańczającej zębnika są wyłącznie proponowane głowice typu HARDAC II o zwiększonej dokładności.

Do wykonywania zębnika za pomocą linii automatycznej 950 wymagane jest rozdzielenie obróbki zgrubnej na dwie operacje: wstępne frezowanie luki międzyzębnej posuwem wgłębnym z częściowym odtaczaniem, określane w nomenklaturze Gleasona jako GASHING oraz obróbkę półwykańczającą RATIO CONTROL ROUGHING z dwukierunkowym odtaczaniem.

Obliczanie wielkości bazowych. Obliczenia technologiczne wykonywane dla metody HELIXFORM opierają się na danych uzyskanych z obliczeń wstępnych stosowanych dla metody FORMATE. Przy obliczeniach wielkości ustawczych przekładni stożkowych wykonywanych metodą HELDCFORM należy korzystać ze zbioru danych wyjściowych zawartych na karcie SH, zaś przy obliczeniach technologicznych przekładni hipoidal-nych wykorzystywana jest karta HH. Bez względu na rodzaj przekładni — stożkowa czy hipoidalna — obliczenia przeprowadzane są identycznie. Dane wyjściowe do obliczeń technologicznych przy wykonywaniu uzębienia przekładni stożkowej metodą HELIXFORM zawarte są w karcie SH.

Drukuj