Głowice typu HARDAC STANDARD i HARDAC

Głowice do obróbki wykańczającej typu HARDAC STANDARD i HARDAC

Głowice typu HARDAC STANDARD i HARDAC II są przeznaczone przede wszystkim do obróbki zębników w związku z czym mają regulowaną wielkość średnic wierzchołków noży. Przez stosowanie podkładek równoległych i klinowych można uzyskiwać średnice głowic ze stopniowaniem co 0,01". Noże stosowane do tych głowic są zataczane. Zasadnicza różnica między typem HARDAC STANDARD i HARDAC II polega na układzie noży bazowych (MASTER). Odmiana STANDARD ma identyczne ustawienie noża bazowego (w stosunku do którego odbywa się ustawianie promieniowe pozostałych) jak w głowicach ROUGHAC. Elementami bazującymi noży w głowicach HARDAC są płaszczyzny boczne chwytu i elementy płaszczyzny czołowej analogicznie jak w nożach HELEKFORM.

Schemat konstrukcyjny głowicy HARDAC II przedstawia rysunku. Noże bazowe (mastery) są umieszczone w rowkach których dno jest równoległe do osi głowicy. Podkładka równoległa 1 ustala położenie promieniowe wierzchołka noża. Pozostałe noże są regulowane promieniowo za pośrednictwem podkładek klinowych 2 rysunku.

Głowice typu HARDAC mogą być wykonywane jako dwustronne z nożami wewnętrznymi i zewnętrznymi — wówczas w korpusie występują dwa gniazda bazowe — lub jako jednostronne tylko z jednym rodzajem noży. Wówczas występuje tylko jedno gniazdo bazowe w korpusie. Głowice do średnicy 4 1/2" są wykonywane w zasadzie jako jednolite (monolityczne) dwustronne. W systemie Gleasona opracowano głowice monolityczne o wielkościach charakterystycznych. Schemat konstrukcyjny głowicy monolitycznej przedstawia rysunek.


Zagadnienie protuberancji (TOPREM). Noże do obróbki zębników mają zastosowany podwójny zarys w strefie wierzchołkowej noży w celu uzyskania podcięcia zarysu u stopy zęba. Tego rodzaju podcięcie ma za zadanie zapobieganie powstawaniu uskoku w zarysie zęba wywołanego procesem docierania. Długość odchylonej krawędzi skrawającej przy wierzchołku noża jest różna, zależna od symbolu protuberancji.

Noże z protuberancją pokazuje rysunek. W obróbce zębników przekładni samochodów ciężarowych i ciągników stosowane są noże, w których przejście od krawędzi zarysu do krawędzi dającej podcięcie dokonywane jest promieniem. Pokazano to na rysunku.

Dobór kierunku głowicy HARDAC. Głowice wykonywane są w dwóch odmianach : jako prawe lub lewe. Większość procesów obróbki wypukłej strony zębów zębników lewych realizowana jest przy odtaczaniu kołyski od dołu do góry (UPROLL), prawymi głowicami. Początek obróbki zęba ma wówczas miejsce od strony wewnętrznej wieńca zębatego, koniec na zewnętrznej stronie wieńca. Obróbka wklęsłej (czynnej) strony zębów zębników lewych dokonywana jest głowicami lewymi przy odtaczaniu kołyski od góry do dołu (DOWNROLL). Początek obróbki ma miejsce od strony zewnętrznej wieńca zębatego, koniec zaś na wewnętrznej stronie wieńca. Obróbka zębników prawych dokonywana jest przy odwrotnym układzie ruchów i doborze głowic o przeciwnych kierunkach skrawania.

Drukuj